REGULAMIN KONKURSU TELEWIZJI POZNAŃ realizowanego w ramach programu „VII Festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu – Finał” 1.Konkurs realizowany jest przez Telewizję Polską Oddział w Poznaniu z siedzibą ...

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
REGULAMIN KONKURSU TELEWIZJI POZNAŃ
realizowanego w ramach programu „VII Festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu – Finał”

1. Konkurs realizowany jest przez Telewizję Polską Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Serafitek 8 (zwaną dalej „Telewizją”), przy współpracy: Polska Głos Wielkopolski i Radia Merkury (patronów medialnych) i firmy Kwadrat-expo.com.pl (podmioty te zwane są dalej Organizatorami Konkursu).

2. Konkurs jest prowadzony na obszarze Wielkopolski w związku z emisją przez Telewizję programów zarejestrowanych w ramach „VII Festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu – Finał”.

3. Konkurs jest prowadzony równocześnie na antenie Telewizji, na łamach Polska Głos Wielkopolski oraz na antenie Radia Merkury.

4. Konkurs polega na oddaniu głosu na jeden z pięciu kabaretów, które znalazły się w finale VII Festiwalu Zostań Gwiazdą Kabaretu, w celu wytypowania zwycięzcy finału.

5. Uczestnik może dokonać zgłoszenia w Konkursie wyłącznie drogą sms’ową pod numer 7101 (koszt 1,22 zł z Vat).

6. Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane w dniach od 6.08.2009 (od godz. 12:00) do 28.08.2009 (do godz. 10:00).

7. Zgłoszenie sms’owe powinno być dokonane według następującego wzoru:
dla kabaretu Chwilowo Kaloryfer - GLW.A imię i nazwisko
dla kabaretu Z Konopi - GLW.B imię i nazwisko
dla kabaretu Dabz - GLW.C imię i nazwisko
dla kabaretu N.O.C. - GLW.D imię i nazwisko
dla kabaretu Ucho - GLW.E imię i nazwisko

Przykład: Głos oddany na kabaretu Chwilowo Kaloryfer powinien wyglądać:
GLW.A Jan Kowalski

8. Informacje o tym, jak głosować Uczestnicy Konkursu znajdą na łamach Polska Głos Wielkopolski oraz na antenie Radia Merkury.

9. Przedstawiciel Komisji Konkursowej będzie kontaktował się z losowo wybranymi Uczestnikami i zada im pytanie z wiedzy nt. kabaretów, które znalazły się w gronie finalistów „VII Festiwalu Zostań Gwiazdą Kabaretu”.

10. Jeżeli Uczestnik prawidłowo odpowie na zadane pytanie, wówczas jego zgłoszenie jest uważane za skuteczne, i Uczestnik ten bierze udział w losowaniu nagród. Jeżeli odpowiedź jest nieprawidłowa, wówczas jego zgłoszenie uważane jest za bezskuteczne i osoba zgłaszająca nie bierze udziału w losowaniu.

11. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie (zwane dalej „Uczestnikiem Konkursu”) z wyłączeniem:

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Telewizję
lub spółek zależnych od powyżej wymienionych;

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu; oraz

d) osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały w wyniku udziału w konkursach organizowanych na antenie Telewizji nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał.

12. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości Nagrody
w pieniądzu.

13. Uczestnicy Konkursu nie mają prawa żądać zamiany Nagrody na inne nagrody rzeczowe.

14. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu, którym nie zostanie przyznana Nagroda w konkursie są wyłączone.

15. Telewizja nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagrody, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji.

16. Konkurs prowadzić będzie komisja konkursowa składająca się z:

a) jednego przedstawiciela Telewizji – wyznaczonego przez Dyrektora Oddziału TVP S.A. w Poznaniu;

b) jednego przedstawiciela gazety „Polska Głos Wielkopolski – wyznaczonego przez dyrektora Działu Marketingu;

c) jednego przedstawiciela Radia Merkury – wyznaczonego przez dyrektora Działu promocji;

d) jednego przedstawiciela firmy Kwadrat-expo.com.pl

17. Komisja konkursowa jest wyłącznie uprawniona do dokonywania interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wyjaśniania wątpliwości związanych z jego stosowaniem. Decyzje Komisji w tej materii są ostateczne.

18. Pomiędzy Uczestnikami konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzieli na zadane im pytanie zostaną w dniu 29.08.2009 roku rozlosowane nagrody:

a) zapewnione przez firmę Kwadrat-expo.com.pl w postaci skutera TOPS marki
ZIPP o wartości 2499 złotych brutto, ufundowanej przez firmę ILEX (jeżeli wartość nagrody przekracza jednorazowo kwotę 760,00 zł jest ona dochodem w rozumieniu ustawy z dnia 26. 07. 1999 o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. Ustaw nr 80/91 p. 350 z późniejszymi zmianami zgodnie z art. 30 ust. 1 p. 2 tej ustawy i podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody; warunkiem odbioru niniejszej nagrody jest zatem uiszczenie 10% podatku od wartości nagrody brutto);

b) zapewnione przez Telewizję, w postaci trzech odkurzaczy marki Hoover tj. jednego odkurzacza (model Freejet SU 120 P) o wartości 400 zł brutto; dwóch odkurzaczy (model Freespace TFS 5187 ) o wartości 350 zł brutto każdy; ufundowanych przez Candy Polska Sp. z o.o.;

19. Nagrody będą przyznawane w w/w kolejności.

20. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę w pieniądzu równowartości wylosowanej nagrody.

21. Uczestnicy Konkursu nie mają prawa żądać zamiany nagrody na inne nagrody rzeczowe.

22. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników, którzy nie wylosują nagrody, są wyłączone.

23. Telewizja, Polska Głos Wielkopolski, Radio Merkury i firma Kwadrat-expo.com.pl nie ponoszą odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagrody, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji.

24. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wylosowaniu nagrody najpóźniej do dnia

29. 08. 2009 i będą mogli odebrać nagrody:
- zapewnione przez Kwadrat-expo.com.pl w siedzibie Telewizji Polskiej S.A., Oddział w Poznaniu, ul. Serafitek 8, 61-144 Poznań, nr pokoju 005
- zapewnione przez Telewizję w siedzibie Telewizji Polskiej S.A., Oddział
w Poznaniu, ul. Serafitek 8, 61-144 Poznań, nr pokoju 005
poczynając od dnia następnego po dniu losowania.

25. Odbiór nagród następuje wyłącznie osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości. Odbiór powinien nastąpić najpóźniej do dnia 5. 09. 2009 r. Nie zgłoszenie się przez Laureata w celu odebrania nagrody w ww. terminie oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatorów Konkursu.

26. Odebranie nagrody jest równoznaczne z udzieleniem podmiotom zapewniającym nagrody i organizatorom Konkursu prawa do korzystania z wizerunku Laureata w celach promowania Konkursu i informowania o jego wynikach oraz zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wydania i rozliczenia nagrody.

27. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy Laureat spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu mogą żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, przedłożenia określonych dokumentów bądź pozostawania pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków określonych w regulaminie Konkursu lub wynikających z przepisów prawa, a także odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatorów Konkursu, jak również uprawnia ich do odmowy wydania nagrody.

28. Dokonując zgłoszenia w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.

29. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

30. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników do wglądu w siedzibie Telewizji, na stronach internetowych www.poznan.tvp.pl, www.glos.com, www.radiomerkury.pl, www.kwadrat-expo.com.pl

31. W przypadku uczestnika, który wylosował nagrodę Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z Konkursem, w szczególności w celu wydania Nagrody. Przetwarzanie danych osobowych będzie następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926). Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu osoba taka nie będzie mogła otrzymać nagrody.

32. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatorów Konkursu, są zobowiązani powiadomić o zmianie Organizatorów oraz podać nowe dane osobowe najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu wydania Nagrody, pod rygorem skutków, o których mowa powyżej.

Czytaj także

    Komentarze (0)

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

    Zaloguj się / Zarejestruj się!

    Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!